Privacyverklaring


Algemeen


Dance@beat hecht veel waarde aan je privacy en de verwerking van je persoonsgegevens.
We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
De verwerking van je gegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de werking van de club verzekering bij SPORTA).
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor een schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Je hebt altijd recht op inzage van je eigen persoonsgegevens.

Dance@beat verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk is.

Bij vragen of klachten mag je altijd contact opnemen met de club.
Via mail: danceatbeat@hotmail.com                                                     Via telefoon: 015/ 55 75 44

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Om te kunnen deelnemen aan activiteiten georganiseerd door dance@beat.
Om uitnodigingen of belangrijke wijzigingen in het lesrooster kenbaar te maken.
Om subsidiëring van overheid te bekomen.


Welke gegevens verwerken wij
Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail.
Rijksregisternummer: gevraagd door Sporta voor de verzekering.

Wie verwerkt de gegevens
Bestuursleden en vrijwilligers van de vereniging.

Verstrekking aan derden
Wij maken gebruik van een derde partij Sporta voor:
Verzekering

Beveiliging van de gegevens
Alle personen die namens dance@beat van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
Wij hanteren gebruikersnaam en wachtwoord op onze website en hebben een gesloten facebookgroep.

Wijziging privacy verklaring
Dance@beat kan de privacy verklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op: 01/08/2018